Poniżej została zamieszczona ulotka o Polskich Uniwersytetach Trzeciego Wieku za granicą

Ulotka cz. I - KLIKNIJ

Ulotka cz. II - KLIKNIJ

Polski Uniwersytet Trzeciego Wieku został powołany w czerwcu 1994 г. przy Towarzystwie Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej we Lwowie,na Ukrainie. Pomysłodawcą jego powstania był Mokotowski Uniwersytet Trzeciego Wieku z Warszawy.

Uniwersytet Trzeciego Wiekuw Grodnie powstał 11.12.1997 roku przy Zjednoczeniu Społecznym „Polska Macierz Szkolna”. Obecnie liczy 130 słuchaczy w wieku od lat 45 do 85 lat, stanowiących część polskiej społeczności Grodna.

Poniżej został zamieszczony wykaz Uniwersytetów Trzeciego Wieku na Litwie

W dniu 6 września 2013 r. w obecności wszystkich uczestników Forum III Wieku oraz Gości Honorowych nastąpi uroczyste podpisanie porozumień o współpracy pomiędzy Ogólnopolską Federacją UTW a polonijnymi UTW z siedzibą za granicą.

W tegorocznym Forum III Wieku wzięli udział również Liderzy polskich UTW z zagranicy, którzy zabrali głos w debacie „Inicjatywy na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i partycypacji seniorów w życiu społecznym i publicznym – Europejski Rok Obywateli 2013”, zorganizowanej w dniu 6 września podczas Sesji Plenarnej Forum III Wieku w Nowym Sączu (Miasteczko Galicyjskie).

Nie zważając na trudności m.in. brak bazowej uczelni wyższej, duże odległości między miastami i miasteczkami oraz problemy finansowe, w Solecznikach w dniu 15 stycznia 2011 roku powstał Polski Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Polski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Austrii zakończył pierwszy rok swojej działalności.